Polityka prywatności

Właścicielem tego serwisu jest PrimaKolor Car Refinishes Sp. z o.o. (dalej „PrimaKolor” albo „my”).
Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas ważna. W niniejszej Informacji o ochronie danych osobowych wyjaśniamy, w jaki sposób chronimy w tym serwisie Państwa dane osobowe.

1. DLACZEGO PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Dane osobowe przesłane przez Państwa za pośrednictwem tego serwisu mogą być przez nas przetwarzane w celach opisanych poniżej.

 

1.1. W celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub komunikacji z Państwem
Przetwarzamy Państwa dane osobowe kiedy kontaktują się Państwo z nami przy użyciu naszych internetowych formularzy kontaktowych.
Przetwarzane przez nas dane to imię i nazwisko, tytuł, (służbowe) dane kontaktowe (w tym Państwa adres email, numer telefonu, nazwa firmy) oraz wszelkie inne dane przekazane nam w polu formularza przeznaczonym na wpisanie dowolnych informacji.
Informacje przetwarzamy te na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, która może zostać przez Państwa wycofana w każdej chwili.

 

1.2 W celu przeprowadzenia ankiety lub prowadzenia innej komunikacji (marketingowej)
Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu przesyłania Państwu ankiet dotyczących naszych produktów i usług lub przesyłania komunikacji marketingowej, aby przekazać Państwo aktualne informacje na temat wydarzeń, specjalnych ofert, produktów i usług PrimaKolor. Możemy tworzyć profile i analizować Państwa kontakty z nami. W ten sposób uzyskujemy wiedzę na temat Państwa zainteresować i możemy dostosować sposób prowadzenia przez nas komunikacji do Państwa zainteresowań.
Przetwarzane przez nas dane to imię i nazwisko, data urodzenia – jeżeli informacje te zostały nam przez Państwa przekazane – adres email oraz tematy, które aktywnie i dobrowolnie wskazaliście nam Państwo jako stanowiące przedmiot Państwa zainteresowania, a także tematy, które uznaliśmy za leżące w zakresie Państwa zainteresowań na podstawie zarejestrowanych interakcji z serwisami i aplikacjami PrimaKolor (w ramach których możemy stosować ciasteczka), historii Państwa zakupów, zarówno w Internecie (jeżeli powiążą Państwo transakcje zakupu z Państwa profilem) jak i poza nim (przy dokonywaniu zakupów tradycyjnych), oraz na podstawie odsyłaczy, w które klikają Państwo w naszych mailach.
Informacje przetwarzamy te na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, która może zostać przez Państwa wycofana w każdej chwili.

 

1.3. W celu rozwijania i ulepszania produktów i usług
Przetwarzamy zagregowane dane osobowe w różnych celach związanych z działalnością PrimaKolor, takich jak rozwój nowych produktów i usług, rozszerzanie, ulepszanie lub modyfikowanie naszych serwisów internetowych, identyfikacja tendencji wśród użytkowników, badanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz prowadzenie i rozwój naszej działalności gospodarczej.
Możemy korzystać z agregowanych danych. Czasami przetwarzamy dane osobowe takie jak imię i nazwisko, adres email, adres IP, płeć, miejsce zamieszkania, kod pocztowy lub inne informacje wskazane w niniejszej Informacji lub w inny sposób przekazane nam przez Państwa.
Informacje przetwarzamy te na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, która może zostać przez Państwa wycofana w każdej chwili.

 

1.4. W celu zarządzania stroną techniczną i działaniem tego serwisu
Przetwarzamy Państwa dane osobowe aby umożliwić Państwu szybkie i łatwe znajdowanie informacji oraz ułatwić dostęp do tego serwisu i poprawić jego działanie.
Możemy przetwarzać Państwa adres IP, typ przeglądarki internetowej, z której Państwo korzystają, odwiedzane przez Państwa strony, strony odwiedzone przed wejściem/po wejściu na nasz serwis oraz czas trwania Państwa wizyty w serwisie.
Przetwarzamy te informacje w uzasadnionych celach biznesowych, to jest aby poszerzyć naszą wiedzę o sposobie korzystania z naszych stron internetowych przez naszych klientów.

 

1.5. W celu administracji Państwa kontem w naszym serwisie Na Państwa prośbę możemy założyć Państwa osobiste konto w celu ułatwienia procesu dokonywania zakupów. Po założeniu konta prześlemy Państwu osobiste dane logowania.
Możemy przetwarzać Państwa imię i nazwisko, prawidłowy adres email i wszelkie inne żądane informacje. Przetwarzamy również wyświetlaną nazwę użytkownika, Państwa stanowisko i dane logowania.
Informacje przetwarzamy te na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, która może zostać przez Państwa wycofana w każdej chwili.

 

1.6. W celu przetworzenia Państwa zamówienia i zarządzania transakcją kiedy dokonują Państwo nabycia produktów w naszym sklepie internetowym
Wykorzystujemy dane osobowe do przetworzenia Państwa zakupu i dostawy zamówienia, przekazania informacji na temat stanu zamówienia oraz kontaktowania się z Państwem w sprawie transakcji. Do tego celu niezbędne są nam co najmniej Państwa imię i nazwisko oraz adres geograficzny, dane kontaktowe takie jak numer telefonu lub adres email, numer karty kredytowej albo inne informacje o płatności, akceptacja przez Państwa odpowiednich warunków świadczenia usług oraz oświadczenie o zgodzie lub nie na otrzymywanie naszego newslettera. Przetwarzamy również informacje na temat dokonanych przez Państwa u nas zakupów.
Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji umowy zakupu i dostarczenia Państwu zamówienia.

 

1.7. W celu zarządzania Państwa uczestnictwem w konkursach z nagrodami, wydarzeniach, rozgrywkach, promocjach lub grach losowych
Za Państwa zgodą możemy przesyłać Państwu wiadomości mailowe z promocjami i zaproszeniami do uczestnictwa w konkursach z nagrodami, wydarzeniach, rozgrywkach lub grach losowych. Jeśli podejmiecie Państwo decyzję o uczestnictwie w którymś z tych wydarzeń, do ich organizacji niezbędne nam będą Państwa dane osobowe. W przypadku uczestnictwa w jakimkolwiek z takich wydarzeń, Państwa dane osobowe będą nam niezbędne do ogłoszenia Państwa zwycięstwa, rozdania nagród i zmierzenia reakcji na konkursy a nagrodami, wydarzenia, rozgrywki, promocje lub gry losowe.
Informacje przetwarzamy te na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, która może zostać przez Państwa wycofana w każdej chwili

 

1.8. W celu przestrzegania przepisów i wywiązania się z obowiązków prawnych oraz ochrony majątku i interesów PrimaKolor
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w odpowiedni lub niezbędny sposób
(a) zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami obowiązującymi poza krajem Państwa zamieszkania, w tym dotyczącymi na przykład due diligence kontrahenta, prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i innych działań przestępczych;
(b) w celu wywiązania się z wymogów prawnych;
(c) w celu udzielania odpowiedzi na zapytania ze strony władz publicznych lub rządowych, w tym władz publicznych lub rządowych pochodzących spoza kraju Państwa zamieszkania;
(d) w celu egzekwowania zapisów naszych regulaminów i innych obowiązujących przepisów;
(e) w celu ochrony naszej działalności;
(f) w celu ochrony naszych praw, prywatności, bezpieczeństwa lub mienia, a także praw, prywatności, bezpieczeństwa lub mienia Państwa lub innych osób; oraz 
(g) w celu umożliwienia nam skorzystania z przysługujących środków prawnych lub ograniczenia szkód, jakie możemy ponieść. W razie konieczności możemy przetwarzać Państwa imię i nazwisko, dane osobowe, korespondencję prowadzoną z PrimaKolor, korzystanie przez Państwa z naszych produktów lub usług oraz wszelkie inne dane wskazane w niniejszej Informacji lub w inny sposób przekazane nam przez Państwa, jeżeli będą one konieczne dla jednego z celów wymienionych w powyższym akapicie.
Wskazane dane przetwarzamy na podstawie uzasadnionych celów biznesowych.

2. KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Nie przekazujemy Państwa danych żadnym osobom trzecim poza tymi wskazanymi w niniejszej Informacji o ochronie danych osobowych.
Usługodawcy i inne podmioty zewnętrzne
Możemy również zlecać zewnętrznym usługodawcą wykonanie pewnych czynności z zakresu przetwarzania danych w naszym imieniu, w tym zapewnienie obsługi IT i powiązanej infrastruktury, usługi bezpieczeństwa (w tym zarządzania tożsamością i dostępem), usługi prawne, finansowe/księgowe i podobnego typu.
Uzgodniliśmy z takimi podmiotami zewnętrznymi stosowanie środków technicznych, organizacyjnych i umownych (na podstawie umów o powierzeniu przetwarzania danych) w celu zapewnienia, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach wskazanych powyżej oraz zapewnienia ich bezpieczeństwa.
Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane organom nadzorczym, władzom podatkowym i organom dochodzeniowym, jednak wyłącznie wtedy, kiedy wymagają tego od nas przepisy prawa.

3. GDZIE PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe mogą być przechowywane lub przetwarzane w innym kraju niż kraj Państwa zamieszkania. W takim PrimaKolor zapewni, że Państwa dane nadal będą podlegać odpowiedniej ochronie w przypadku ich przekazania do innego kraju, na podstawie wewnętrznego regulaminu PrimaKolor lub na podstawie uzgodnień umownych z osobami trzecimi.

4. W JAKI SPOSÓB CHRONIMY DANE?

Państwa dane osobowe są traktowane jako poufne i wdrożyliśmy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa chroniące dane przed utratą lub nieuprawnionym przetwarzaniem. Stosujemy wiele technik bezpieczeństwa, w tym zabezpieczone serwery, zapory ogniowe i szyfrowanie, a także zapewniamy fizyczną ochronę miejsc, w których przechowywane są dane.

5. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE?

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do osiągnięcia celów wskazanych w niniejszej Informacji, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają lub dopuszczają przechowywanie danych przez dłuższy okres.

6. PRAWA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Przysługują Państwu pewne prawa względem Państwa danych osobowych. Na podstawie obowiązujących przepisów może przysługiwać Państwu prawo do złożenia wniosku o kopię Państwa danych osobowych oraz uzyskanie dostępu do danych osobowych, o ile będzie to możliwe. Może również przysługiwać Państwu prawo do korekty i usunięcia Państwa danych osobowych oraz do ograniczenia ich wykorzystywania lub sprzeciwienia się ich wykorzystywaniu. Przysługuje Państwu również prawo do wycofania w każdym czasie zgody udzielonej na wykorzystanie Państwa danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej odwołaniem. Przysługuje Państwu również prawo złożenia skargi do organu nadzoru.

7. ODSYŁACZE DO INNYCH SERWISÓW I MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

W serwisie znajdują się liczne odsyłacze do innych stron internetowych. Strony te są starannie dobierane, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za przetwarzanie danych dokonywane za pośrednictwem tych serwisów.
Umożliwiamy również utworzenie konta w naszej usłudze za pośrednictwem Państwa konta w mediach społecznościowych (na przykład Facebook). Zaoszczędzi to Państwu czasu przy zakładaniu konta, gdyż Państwa dane logowania zostaną zaimportowane z konta w mediach społecznościowych. Należy pamiętać, że w przypadku skorzystania z możliwości zalogowania się przez media społecznościowe, możemy otrzymać pewne informacje za pośrednictwem za pośrednictwem sieci społecznościowej, takie jak Państwa imię i nazwisko, wiek, lokalizację, preferencje, zajęcie i inne informacje dostępne w Państwa publicznym profilu. Nie występujemy o te informacje, są one nam przekazywane przez sieć społecznościową po skorzystaniu z opcji logowania przez media społecznościowe. Kiedy korzystają Państwo z opcji logowania przez media społecznościowe, importujemy wyłącznie informacje niezbędne do utworzenia Państwa konta w naszym serwisie i usuwamy wszelkie dodatkowe dane otrzymane z sieci społecznościowej. Po utworzeniu konta w naszym serwisie mają Państwo możliwość uzupełnienia go wszelkimi danymi, którymi chcą Państwo się z nami podzielić.

8. CZY OSOBY PONIŻEJ 16 ROKU ŻYCIA MOGĄ PRZEKAZYWAĆ DANE OSOBOWE?

Osoby poniżej 16 roku życia mogą przekazywać nam dane osobowe tylko jeżeli otrzymały pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego, który zapoznał się z niniejszą Informacją o ochronie danych osobowych.

9. DO KOGO KIEROWAĆ ZAPYTANIA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH?

Wszelkie zapytania dotyczące Państwa danych osobowych mogą Państwo składać na adres:
PrimaKolor Car Refinishes Sp. z o.o.
ul. Strużańska 38
05-126 Kąty Węgierskie
T: +48 797 491 647 W celu przetworzenia Państwa zapytania niezbędne nam będą Państwa imię i nazwisko i dane kontaktowe (dane te będziemy następnie przetwarzać).
Wpisanej do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000415597, o nadanych numerach: NIP 5242750718 i REGON 146062195, o kapitale zakładowym w wys. 50.000 PLN.